Cumhurbaşkanı Değişiminin Üst Düzey Bürokratlara Etkisi

Belirli üst düzey görevlere belirli sürelerle atama yapılması, idarenin istikrarlı işleyişi ve konjonktürel siyasi gelişmelerden etkilenmeden rasyonel temelde kararlar alınıp yerine getirilmesi bakımından uygun bir durumdur. Ancak bu görevlerin hangileri olması gerektiğinin de rasyonel temelde bir nedeninin bulunması gerekir.

cumhurbaşkanı değişimi

Türkiye hızla 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı Seçimine doğru yol almaktadır. Bu yazının kaleme alındığı tarih itibarıyla (23/03/2023) Anayasa’nın 101’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetki çerçevesinde AK Parti ve MHP grupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP ve İYİ Parti grupları Kemal Kılıçdaroğlu’nu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirerek 13’üncü Cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiler. Ayrıca aynı hükme dayanarak en az 100 bin seçmen tarafından aday gösterilmek üzere YSK’ya müracaat eden ve müracaatı kabul edilerek imza süreci başlayan 11 aday adayı bulunmaktadır. Bu aday adayları ve YSK tarafından açıklanan rakamlara göre birinci gün sonunda toplanan imza sayıları şu şekildedir: Muharrem İnce (28.235 imza), M.A. Fatih Erbakan (27.910 imza), Sinan Oğan (15.573 imza), Doğu Perinçek (6.679 imza), Yakup Türkal (993 imza), Erkan Trükten (397 imza), T. Ahmet Özal (237 imza), İrfan Uzun (176 imza), Halil Murat Ünver (119 imza), Hilmi Özden (60 imza) ve Davut Turan (34 imza).

 

Parlamenter Hükümet Sistemi’ni esas alan 1982 Anayasası’nın çok sayıda hükmü 2017 yılında 6771 sayılı Kanun’la değiştirilerek bazı hükümleri 27/4/2017 ve 30/4/2018 tarihlerinde, kalan hükümleri ise 9/7/2018 tarihlerinde yürürlüğe girerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne (CHS) geçildi. Önceden Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilen yürütme yetkisi ve görevi, yeni sistemle birlikte “ve Bakanlar Kurulu” ibaresi çıkarılarak “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” haline getirildi (Any. md. 8).

 

Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.” (f. 17). Anayasa’nın 106’ncı maddesine göre “Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” (f. 11). Anayasa’nın 128’inci maddesine göre ise “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” (f. 1) ve “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” (f. 2).

 

CHS’ye geçilmesiyle birlikte çıkarılan ilk dört Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile bir anlamda Devlet Teşkilatı oluşturuldu: 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 10/7/2018 – 30474); 2 Numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 10/7/2018 – 30474); 3 Numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 10/7/2018 – 30474); 4 Numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/7/2018 – 30479).

 

“Spoil Sistem”

 

Dünyada Başkanlık Hükümet Sistemi’nin karakteristik özelliklerini belirleyen ve başkanlık modelleri için örneklik teşkil eden Amerika Birleşik Devletleri’nde, kamu yönetimi personel rejiminde kamu çalışanları/görevlileri bakımından spoil sistem olarak adlandırılan bir sistem uygulanmaktadır. Spoil, kelime olarak yağma, ganimet anlamına gelmektedir. New York Senatörü William Learned Marcy’nin 1828 yılındaki bir konuşmasında, dönemin ABD Başkanı Jackson’ın kamu hizmetleri için parti taraftarlarını işe alması uygulamasını savunurken söylediği “To the victor belong the spoils” (ganimetler zaferi kazanana aittir) ifadesinden hareketle adlandırılan spoil sistemin özünü “yapılan atama ve bu atamalara yer açmak için önceki siyasi iktidar tarafından atanmış olan memurların kendiliğinden görevden alınması süreci” oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle “iktidarla gelen iktidarla gider” şeklinde özetlenebilecek bu sisteme göre kamu yönetiminde belirli görevlere atanmış olan kişilerin (üst düzey bürokratlar) görevleri siyasi iktidarın değişmesiyle birlikte kendiliğinden sona erer ve yeni gelen siyasi iktidar görevden alma kararnamesi gibi bir idari işlem yapmaksızın çalışmak istediği ekibi yeniden kendisi belirler.

 

CHS’ye geçildikten sonra, özellikle 3 Numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi¹ ile birlikte spoil sisteme de geçilmiştir.

 

CHS’ye geçildiği ve 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin çıkarıldığı günlerde tartışılan bir konu, şimdi yeni hükümet sisteminin ilk seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte yeniden alevlendi. Mevcut Cumhurbaşkanı aday olamaz veya aday olur da seçilemezse tüm üst düzey kamu görevlileri (bürokratlar) seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte kendiliğinden görevlerinden ayrılmış olacaklar mı?

 

Anayasa’nın 128’inci maddesinde yer alan “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin …, atanmaları, … kanunla düzenlenir” hükmüne aykırı olup olmadığı konusundaki tartışmaları bir kenara bırakacak olursak 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi “üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemekte” (md. 1/1) ve “bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını” kapsamaktadır (md. 1/2).

 

Bu Kararnameye ekli üç adet Cetvel bulunmaktadır: (I) Sayılı Cetvelde Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) Sayılı Cetvelde ise Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılacak kadro, pozisyon ve görevler sayılmaktadır. (III) Sayılı Cetvelde ise belirli sürelerle atama yapılacak kadro, pozisyon ve görevler ile süreleri sayılmaktadır. Hemen ifade edelim ki, (III) Sayılı Cetvelde sayılan kadro, pozisyon ve görevlerden ikisi hariç tamamı aynı zamanda (I) Sayılı Cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerden oluşmaktadır.² Ayrıca ekleyelim ki, bu Cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere CHS’den önce ya müşterek (üçlü) kararname ile, yani ilgili bakanın, Başbakanın ve Cumhurbaşkanının imzaları ile ya da Bakanlar Kurulu kararı ile, yani tüm bakanlar, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzaları ile atama yapılıyordu.

 

Bu arada belirtelim ki (I) ve (II) sayılı Cetvellerde sayılan kadro, pozisyon ve görevlere atama şartları Kararnamenin 3’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Mesela (I) Sayılı Cetvelde sayılan kadro, pozisyon ve görevlere atama yapılabilmesi için kişilerin taşıması gereken şartlar “657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak” şeklinde düzenlenmiştir (f. 1). Oysa şimdi uygulama kabiliyeti kalmamış olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesine göre bu (I) Sayılı Cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanabilmek için 1’inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5.300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 1’inci ve 2’nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5.300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3’üncü ve 4’üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olmak şart idi.

 

Görev Süreleri

 

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan özellikle Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle yeniden gündeme gelen tartışmanın bamtelini Kararnamenin “Görev süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde yer alan hüküm oluşturmaktadır. Buna göre “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı Cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder.”³

 

3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesine göre bu Kararnamenin eki (I) Sayılı Cetvelde sayılan, mesela listenin ilk sırasında yer alan Diyanet İşleri Başkanı (III) Sayılı Cetvele göre 4 yıl için atanır. Ancak bu süre hiçbir şekilde atandığı tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Ayrıca Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde Diyanet İşleri Başkanının da görevi sona erer, velev ki Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından mesela bir ay önce de atanmış olsa, 4 yılın dolması beklenilmez.

 

Ne var ki Kararnamenin “Süreli Görevler” başlıklı 7’nci maddesine gelindiğinde 4’üncü maddede belirlenen genel kurala bir istisna getirildiğini görüyoruz. Buna göre “4’üncü madde hükümleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı Cetvelde yer alanlar hakkında uygulanmaz.” Bu nedenle yukarıda örnek olarak verdiğimiz Diyanet İşleri Başkanının görev süresi, Kararnamenin 7’nci maddesiyle atandığı tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez ve Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, görevi de sona erer hükmünden muaf tutulmuş olmaktadır.⁴ Diğer bir deyişle kendisini atayan Cumhurbaşkanının görev süresi dolmuş ve tekrar seçil(e)memiş de olsa Diyanet İşleri Başkanı dört yılını tamamlayacaktır. Bu nedenle yukarıdaki paragrafta yer alan Diyanet İşleri Başkanı unvanını kaldırıp yerine Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanını koyduğumuzda, atayan Cumhurbaşkanının görev süresi dolduğunda ve yeniden seçil(e)mediğinde Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanının da görev süresi dolacaktır.

 

Belirli üst düzey görevlere belirli sürelerle atama yapılması, idarenin istikrarlı işleyişi ve konjonktürel siyasi gelişmelerden etkilenmeden rasyonel temelde kararlar alınıp yerine getirilmesi bakımından uygun bir durumdur. Ancak bu görevlerin hangileri olması gerektiğinin de rasyonel temelde bir nedeninin bulunması gerekir. Bu bakımdan 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) Sayılı Cetvelde belirli sürelerle atanacak unvanların belirlenmesi ve bu unvanlara atananların Cumhurbaşkanının görev süresi dolsa da atandıkları görev süresi doluncaya kadar görevlerine devam etmesi yerinde bir düzenlemedir. Ancak aynı Kararnamenin 4’üncü maddesinin son cümlesine göre “Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.” Dolayısıyla bu hüküm nedeniyle bir güvenceden söz edilemeyeceği gibi, idarenin istikrarlı işleyişi ve konjonktürel siyasi gelişmelerden etkilenmeden rasyonel temelde kararlar alınıp yerine getirilmesi de söz konusu olamayacaktır. Nitekim dört yıl için atanmış olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanları yakın geçmişte henüz üç yıl dolmadan, henüz bir yıl dolmadan, henüz dört ay dolmadan görevden alındılar.

 

Sonuç olarak 14 Mayıs 2023 veya 28 Mayıs 2023 tarihini bekleyen (2) numaralı dipnotta sayılan çok sayıda üst düzey bürokrat/yönetici olduğunu hatırlatarak yazıyı noktalayalım.

 

__

¹3 Numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin metni için: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3&MevzuatTur=19&MevzuatTertip=5


²(III) Sayılı Cetvelde yer alıp da (I) Sayılı Cetvelde yer almayan kadro, pozisyon ve görevler şunlardır: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Üyesi (4 Yıl), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı (4 Yıl).


³Söz konusu Kararnamenin (I) Sayılı Cetvelinde sayılan kadro, pozisyon ve görevler şu şekildedir: Diyanet İşleri Başkanı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri, Savunma Sanayii Başkanı, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkanları, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri (RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun TBMM’ce Seçilen Üyeleri Hariç), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri, Rektörler (Millî Savunma ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri Dahil), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Bakanlıkların, Teftiş Kurulu, Teftiş, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri Başkanları ile Diğer Kurul Başkanları, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Diyanet Akademisi Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, İller Bankası Genel Müdürü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı, Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Gereği Kurulan Üniversitelerin Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkan Yardımcıları, İklim Değişikliği Başkanı, Göç İdaresi Başkanı, Göç İdaresi Başkan Yardımcıları, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı, Kapadokya Alan Başkanı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan ve Başkan Yardımcıları, Uludağ Alan Başkanı

NOT: Altı çizili italik yazılı unvanlar aynı zamanda (III) Sayılı Cetvelde yer alan belirli süreli atanan unvanları göstermek içindir. Bu unvanlara atananlar, ileride de açıklanacağı üzere, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasıyla kendiliğinden görev süresi dolan unvanlardan değildir.


⁴Kararnamenin 4’üncü maddesi gereği Cumhurbaşkanının görev süresi sona erdiğinde görevi sona erecekler listesinde bulunan (I) Sayılı Cetvelde yer alıp da Kararnamenin 7’nci maddesi ile bu sona ermeden muaf tutulan kadro, pozisyon ve görevler (III) Sayılı Cetvelde şu şekilde sayılmıştır: Diyanet İşleri Başkanı (4 Yıl), Yükseköğretim Kurulu Üyeleri (4 Yıl), Rektörler (4 Yıl), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (4 Yıl), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (4 Yıl), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları (4 Yıl), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Üyesi (4 Yıl), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (4 Yıl), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı (4 Yıl), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı (3 Yıl), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı (4 Yıl), Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü (4 Yıl), Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri (4 Yıl), Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkan ve Üyeleri (RTÜK Hariç) (4 Yıl), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri (4 Yıl), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan ve Üyeleri (4 Yıl), İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri (4 Yıl), Yazma Eserler Kurumu Başkanı (4 Yıl), Adli Tıp Kurumu Başkanı (4 Yıl), Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanı (3 Yıl), Sayıştay Başsavcısı (4 Yıl), Türkiye Adalet Akademisi Başkanı (3 Yıl), Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı (4 Yıl)

NOT: Altı çizili italik yazılan unvanlar dışındaki tüm unvanlar aynı zamanda (I) Sayılı Cetvelde yer alan unvanlardır. Diğer bir deyişle bu iki göreve atananların, atayan Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasıyla birlikte görevleri de sona erecektir.

İLGİLİ YAZILAR

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.