Milli Güvenlik Kurulu ve Suriyeli Sığınmacılar Meselesi

Suriyeli sığınmacılar meselesi, Milli Güvenlik Kurulu’nda etraflıca görüşülmüş; konu, milli güvenliğimize etkisi yönüyle de değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna görüş bildirilmiştir. Böylece Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar, Bakanlar Kuruluna taşınmış; hükümetlerin konuya ilişkin politikaları, bu temelde şekillendirilmiştir. Dolayısıyla on yıldan beri şu veya bu vesileyle ülkemizin gündeminde yer alan Suriyeli sığınmacılara ilişkin politikalar askerî ve sivil aktörlerin müzakereleriyle şekillenmiştir.

Milli Güvenlik Kurulu ve Suriyeli Sığınmacılar Meselesi

27 Mayıs 1960 askerî müdahalesini takiben bu müdahaleyi gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi üyelerinin de yer aldıkları bir kurucu meclis tarafından hazırlanan 1961 Anayasası, evvelce mevcut olmayan çeşitli kurumlar yaratmıştır. Bunlardan biri de bu Anayasanın 111. maddesiyle düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu’dur. Asker ve sivil üyelerden oluşan Kurul, Anayasanın söz konusu maddesine göre “[M]illî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere, gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirir.” 

 

12 Mart 1971’de kurulan yarı-askerî yönetim döneminde Anayasanın pek çok hükmü yanında Kurulu düzenleyen 111. madde de değiştirilerek Milli Güvenlik Kurulu’nun görevi “[M]illî güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna tavsiye eder.” biçiminde ifade edilmiştir. Böylece Kurul kararlarının hükümetler üzerindeki manevi etkisi güçlendirilmiştir.

 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesini takiben bu müdahaleyi gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konseyinin kontrolünde hazırlanan 1982 Anayasası da Milli Güvenlik Kurulunu 118. maddede Kurulun görevini ise bu maddenin 3. fıkrasında düzenlemiştir.  Buna göre “Milli Güvenlik Kurulu, Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararlarının alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararları Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır.”

 

2001 Anayasa değişikliği ise Kurul kararlarının Bakanlar Kurulu üzerindeki bağlayıcılığına son vermiştir. Bu değişikliğe göre Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.Böylece Kurul kararları istişarî hale gelmiştir.

 

Milli Güvenlik Kurulu’nun kararları, ister istişarî isterse bağlayıcı olsun, Kurulun ilk kez kurulduğu 1961 Anayasasından bu yana ülkenin iç ve dış siyasi meseleleri konusunda çok geniş bir alanda karar verdiği; böylece seçilmiş hükümetlerin yanında adeta hükümetler kadar etkili, kimi zaman hükümetlerden daha güçlü bir organ olduğu görülmektedir. Son günlerde yoğun tartışmalara konu olan Suriyeli göçmenler meselesi de Suriye’nin iç siyasal dengelerinin bozulduğu ve bu topraklarda bir iç savaşın yaşandığı 2011 yılının bahar aylarından itibaren Milli Güvenlik Kurulu gündeminde yer almıştır.

 

Suriye ve Suriyeli sığınmacılar meselesinin Milli Güvenlik Kurulu’nda ne şekilde ele alındığı, Kurulun Genel Sekreterliğinin basın duyurularından izlenebilmektedir. Suriye iç savaşının başlamasından hemen sonra Nisan 2011’den 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar geçen sürede Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında konunun ne şekilde değerlendirildiği aşağıda kronolojik olarak aktarılmaktadır.

 

28 Nisan 2011

 

D. TÜRKİYE’NİN AYRICALIKLI BAĞLARA SAHİP OLDUĞU DOST VE KARDEŞ SURİYE’DE TOPLUMSAL OLAYLARIN TIRMANMASINDAN VE YAŞANAN CAN KAYIPLARINDAN DUYULAN DERİN KAYGI VE ÜZÜNTÜ KAYDEDİLMİŞTİR.

 

HALKIN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK ALANLARDAKİ MEŞRU TALEPLERİNİN VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASI AMACIYLA YAPILACAĞI AÇIKLANAN REFORMLAR VE BU YÖNDE ŞİMDİYE KADAR ATILAN ADIMLAR ÜZERİNDE DURULMUŞ VE BU REFORMLARIN TAMAMININ EN KISA ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÖNEMİ VURGULANMIŞTIR. SURİYE YÖNETİMİNİN BU YÖNDE ATACAĞI ADIMLARA DESTEĞİMİZ TEYİT EDİLMİŞ, GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DE HALKA YAKLAŞIMLARINDA AZAMİ DUYARLILIK GÖSTERMESİ GEREKTİĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞTİR.

 

BU ÇERÇEVEDE, DOST VE KARDEŞ SURİYE’DE TOPLUMSAL BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİS EDİLEBİLMESİ, ŞİDDETİN SONA ERDİRİLMESİ VE CAN GÜVENLİĞİ İLE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GÜVENCE ALTINA ALINMASINI TEMİNEN GEREKLİ ADIMLARIN İVEDİLİKLE VE KARARLILIKLA ATILMASI YÖNÜNDEKİ ÇABALARIN TAŞIDIĞI ÖNEM VURGULANMIŞTIR.

 

27 Haziran 2011

 

3. SURİYE VE LİBYA BAŞTA OLMAK ÜZERE, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

BU ÇERÇEVEDE, BÖLGE HALKLARININ MEŞRU TALEP VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA, KAPSAMLI SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK REFORMLARIN BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE KONULMASINA VE ANAYASAL DEMOKRASİNİN TESİSİYLE SONUÇLANACAK GERÇEK BİR SİYASİ DEĞİŞİM SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA ATFEDİLEN ÖNEM VURGULANMIŞTIR.

 

HALK HAREKETLERİNİN YAŞANDIĞI BÖLGE ÜLKELERİNDE DEĞİŞİMİN BARIŞÇI YOLLARLA TAMAMA ERDİRİLMESİNİN BÖLGEMİZİN BARIŞ VE İSTİKRARI BAKIMINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLMİŞTİR.

 

İNSANİ MÜLAHAZALARLA GEÇİCİ OLARAK ÜLKEMİZE KABUL EDİLEN SURİYE VATANDAŞLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

18 Ağustos 2011

 

C. SURİYE VE LİBYA BAŞTA OLMAK ÜZERE, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLMİŞ; BU ÇERÇEVEDE, SURİYE’DE BEŞ AYDIR SÜRMEKTE OLAN TOPLUMSAL OLAYLARDA CAN KAYIPLARININ ARTARAK SÜRMESİNDEN DUYULAN DERİN ENDİŞE DİLE GETİRİLMİŞ, SİVİL HALKA YÖNELİK ŞİDDET VE GÜÇ KULLANIMININ DERHAL DURDURULMASI VE DOST VE KARDEŞ SURİYE HALKININ MEŞRU TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK BİR SİYASİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN BELİRLİ BİR TAKVİM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE BU SÜREÇTE İFADE, SİYASİ PARTİ ÖRGÜTLENMESİ VE BARIŞÇI GÖSTERİ TERTİPLENMESİ ÖZGÜRLÜKLERİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİ BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR.

 

27 Ekim 2011

 

3. SURİYE’DE SİVİL HALKA VE MUHALİFLERE UYGULANAN ŞİDDET VE YILDIRMA POLİTİKALARINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ VE RAHATSIZLIK DUYULDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR. HALKIN MEŞRU TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK GEÇİŞ SÜRECİNİN SÜRATLE BAŞLATILMASI GEREKTİĞİNE İNANAN TÜRKİYE’NİN, SÜREGİDEN OLUMSUZLUKLAR KARŞISINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE ATILACAK ADIMLARI DEĞERLENDİRMEKTE OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.

 

28 Aralık 2011

 

C. SURİYE’DE SİVİL HALKA VE MUHALİFLERE YÖNELİK ŞİDDET VE YILDIRMA EYLEMLERİNİN BİR AN ÖNCE DURDURULMASININ VE SURİYE’NİN GELECEĞİNİN SURİYE HALKI TARAFINDAN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİNE İŞARET EDİLMİŞ, BU ÇERÇEVEDE, HALKIN MEŞRU TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK GEÇİŞ SÜRECİNİN SÜRATLE BAŞLATILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

 

27 Şubat 2012

 

C. ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER VE ÖZELLİKLE SURİYE’DEKİ DURUM KAPSAMLI SURETTE ELE ALINMIŞ, BU BAĞLAMDA;

1. MISIR’DA HALK MECLİSİ VE ŞURA KONSEYİ SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASI, YEMEN’DE ERKEN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE LİBYA’DA ULUSAL KONGRE SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SEÇİM YASASININ KABULU SURETİYLE BU DOST VE KARDEŞ ÜLKELERDE SİYASİ GEÇİŞ SÜREÇLERİNDE KAYDEDİLEN İLERLEMELERDEN DUYULAN MEMNUNİYET İFADE EDİLMİŞTİR.

2. SURİYE’DE DEVAM EDEN ŞİDDET, YILDIRMA VE TOPLU KIYIM EYLEMLERİNE ULUSLARARASI TOPLUMUN SEYİRCİ KALMAMASI GEREKTİĞİ VURGULANMIŞ, BU ÇERÇEVEDE SURİYE HALKININ KORUNMASININ VE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASININ ÖNEMİNİN ALTI ÇİZİLMİŞTİR. BU KAPSAMDA AYRICA, ULUSLARARASI FORUMLARDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ, BM GENEL KURULU’NUN 16 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE EZİCİ BİR ÇOĞUNLUKLA KABUL ETTİĞİ KARARDAN DUYULAN MEMNUNİYET DİLE GETİRİLMİŞ VE 24 ŞUBAT TARİHİNDE TUNUS’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN SURİYE’NİN DOSTLARI GRUBU TOPLANTISININ SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

30 Nisan 2012

 

SURİYE’DE AKAN KANIN BİR AN EVVEL DURDURULMASI VE HALKIN MEŞRU TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK GEÇİŞ SÜRECİNİN ÖNÜNÜN EN KISA SÜREDE AÇILMASI GEREKTİĞİ VURGULANMIŞTIR. BU SÜREÇTE SURİYE HALKININ KORUNMASININ VE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASININ ÖNEMİNİN ALTI ÇİZİLMİŞTİR.

 

AYRICA, 14 NİSAN 2012 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ KARARI UYARINCA SURİYE’NİN KOFİ ANNAN’IN ALTI MADDELİK PLANININ TÜM UNSURLARINI EKSİKSİZ YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR.

 

ÖTE YANDAN, SURİYE’DEKİ ŞİDDET ORTAMINDAN KAÇARAK ÜLKEMİZE SIĞINAN SURİYE VATANDAŞLARININ DURUMU VE SURİYE İLE SINIRIMIZDA SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER TÜM BOYUTLARIYLA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

28 Haziran 2012

 

TEST VE EĞİTİM GÖREVİ İCRA EDEN SİLAHSIZ BİR UÇAĞIMIZIN 22 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA SURİYE TARAFINDAN VURULMASI OLAYI AYRINTILI OLARAK ELE ALINMIŞ, TÜRKİYE’NİN BU SALDIRGAN EYLEM KARŞISINDA ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN TÜM HAKLARINI MAHFUZ TUTARAK KARARLILIKLA HAREKET EDECEĞİ VURGULANMIŞTIR.

 

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMİŞ, BU ÜLKEDE AKAN KANIN BİRAN EVVEL DURDURULMASI VE HALKIN MEŞRU TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK GEÇİŞ SÜRECİNİN ÖNÜNÜN EN

KISA SÜREDE AÇILMASI GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞ, AYRICA SINIR BÖLGESİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

28 Ağustos 2012

 

B. SURİYE’DE REJİMİN, HALKA YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR VE BU ÇERÇEVEDE OLUŞAN GÜVENLİK SORUNLARI ELE ALINMIŞ, ÜLKEMİZDE SAYILARI 80 BİNE YAKLAŞAN SURİYELİLER’İN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ALINABİLECEK TEDBİRLER ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.

 

TOPLANTIDA AYRICA, SURİYE’DEKİ OTORİTE BOŞLUĞUNU İSTİSMAR ETMEK İSTEYECEK TERÖRİST UNSURLARIN FAALİYETLERİNİN YANI SIRA ÜLKEDEKİ ÇATIŞMA ORTAMINDAN KAYNAKLANAN ULUSAL GÜVENLİĞİMİZE YÖNELİK TÜM TEHDİT VE RİSKLERİN BERTARAF EDİLMESİNE MATUF GÜÇLÜ İRADE TEYİT EDİLMİŞ, SURİYE HALKININ MEŞRU TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İVEDİLİKLE TAMAMLANMASININ TAŞIDIĞI ÖNEM VURGULANARAK, BU DOĞRULTUDA ÇABALARIN ULUSLARARASI TOPLUMLA EŞGÜDÜM HALİNDE SÜRDÜRÜLECEĞİ KAYDEDİLMİŞTİR.

 

 

19 Ekim 2012

 

B. SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZE YÖNELİK ETKİLERİ ETRAFLICA ELE ALINARAK SINIR GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ, ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ VE VATANDAŞLARIMIZIN KORUNMASINI EN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE SAĞLAMAK AMACIYLA ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE, BÜTÜN TEDBİRLERİ ALMAK VE UYGULAMAK KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA İFADE EDİLMİŞTİR.

 

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİN İNSANİ BOYUTU ÜZERİNDE DE AĞIRLIKLI OLARAK DURULMUŞ, BU BAĞLAMDA, HALEN ÜLKEMİZDEKİ KAMPLARDA MİSAFİR EDİLEN VE SAYILARI YÜZ BİNİ AŞAN SURİYELİLER’İN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

BAŞTA TERÖR UNSURLARININ SURİYE’DEKİ OTORİTE BOŞLUĞUNU İSTİSMAR GİRİŞİMLERİ OLMAK ÜZERE, ÜLKEDEKİ ÇATIŞMA ORTAMINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ TEHDİT VE BUNLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER TÜM BOYUTLARIYLA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

 

26 Aralık 2012

 

TOPLANTIDA, ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

BU ÇERÇEVEDE; SURİYE’DE DEVAM EDEN ÇATIŞMA ORTAMINDAN DUYULAN KAYGI DİLE GETİRİLEREK, BARIŞÇI BİR ÇÖZÜME YÖNELİK OLARAK TÜRKİYE VE ULUSLARARASI TOPLUM TARAFINDAN ORTAYA KONAN ÇABANIN ARTIRILARAK SÜRDÜRÜLMESİNİN GEREKLİLİĞİ VURGULANMIŞTIR.

 

KIŞ AYLARINDA DAHA DA VAHİM BİR HAL ALAN SURİYE KRİZİNİN İNSANİ BOYUTU ÜZERİNDE ÖNEMLE DURULMUŞ, ÜLKEMİZDEKİ BARINMA MERKEZLERİNDE NİSAFİR EDİLEN VE SAYILARI YÜZ ELLİ BİNE YAKLAŞAN SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

26 Şubat 2013

 

SURİYE’DE DEVAM EDEN SORUNLARIN, ÜLKEMİZİN YANI SIRA BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA YÖNELİK ETKİLERİ ELE ALINMIŞ; İHTİLAFIN HALKIN MEŞRU TALEP VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA KISA ZAMANDA SONUÇLANDIRILMASINA MATUF ULUSLARARASI ÇABALARDA GELİNEN AŞAMA GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR. AYRICA, ÜLKEMİZDEKİ BARINMA MERKEZLERİNDE MİSAFİR EDİLEN VE SAYILARI YÜZ SEKSEN BİNİ AŞAN SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

 

25 Nisan 2013

 

SURİYE’ DEKİ GELİŞMELER; İNSANİ BOYUTU, BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARA YÖNELİK ETKİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM VEÇHELERİYLE ELE ALINMIŞ, BU ÜLKEDE DÖKÜLEN KANIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI ÇÖZÜM GİRİŞİMLERİNDE GELİNEN AŞAMA VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILMASI ÖNGÖRÜLEN ADIMLAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

ÜLKEMİZDEKİ BARINMA MERKEZLERİNDE MİSAFİR EDİLEN VE SAYILARI İKİ YÜZ BİNE YAKLAŞAN SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DA GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

25 Haziran 2013

 

B. SURİYE’DEKİ GELİŞMELER BÜTÜN BOYUTLARIYLA ELE ALINMIŞ, ÜLKEDE İHTİLAFIN HALKIN MEŞRU TALEP VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇABALARDA GELİNEN AŞAMA VE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

ÜLKEMİZDEKİ BARINMA MERKEZLERİNDE BULUNAN VE SAYILARI İKİ YÜZ BİNİ AŞAN SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DA GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

21 Ağustos 2013

 

B. SURİYE REJİM GÜÇLERİNCE BU SABAH ŞAM’IN ÇEŞİTLİ SEMTLERİNE KİMYASAL SİLAH KULLANMAK SURETİYLE YAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN SALDIRILARDA YÜZLERCE MASUM SİVİLİN KATLEDİLMESİ ŞİDDETLE KINANMIŞTIR. REJİMİN KENDİ HALKINA KARŞI HER TÜRLÜ HUKUKİ VE İNSANİ DEĞERLERİ HİÇE SAYARAK UYGULAMAKTA OLDUĞU ŞİDDET KARŞISINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, ULUSLARARASI TOPLUMUN BİR AN EVVEL HAREKETE GEÇMESİ GEREKLİLİĞİ VURGULANMIŞTIR.

 

ÖTE YANDAN, ÜLKEDE DEVAM EDEN ÇATIŞMA ORTAMININ BÖLGESEL GÜVENLİK AÇISINDAN YARATTIĞI TEHDİTLER KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE İNCELENMİŞ; BU ÇERÇEVEDE, ÜLKEMİZDEKİ BARINMA MERKEZLERİNDE VE YERLEŞİM YERLERİNDE BULUNAN VE SAYILARI DÖRT YÜZ BİNİ AŞAN SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN YANI SIRA, SINIR GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

 

28 Ekim 2013

 

B. SURİYE’DE SÜREGİDEN ÇATIŞMA ORTAMININ BÖLGE VE ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLER VE BUNLARA KARŞI ÜLKEMİZCE ALINAN TEDBİRLER İLE İHTİLAFIN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI ÇABALAR GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR. AYRICA, ÜLKEMİZE SIĞINAN SURİYELİLERİN DURUMU VE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İNCELENMİŞTİR.

 

26 Aralık 2013

 

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER; İNSANİ BOYUTU, BÖLGESEL GÜVENLİK VE TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ETKİLERİ DÂHİL OLMAK ÜZERE, KAPSAMLI BİR BİÇİMDE ELE ALINMIŞ, ÜLKEDE İHTİLAFIN HALKIN MEŞRU TALEP VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇABALARDA GELİNEN AŞAMA MÜZAKERE EDİLMİŞTİR.

 

AYRICA, ÜLKEMİZE SIĞINAN SURİYELİLERİN DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

26 Şubat 2014

 

B. SURİYE’DE CEREYAN EDEN GELİŞMELERİN TÜRKİYE AÇISINDAN DOĞURDUĞU GÜVENLİK SORUNU VE BU ÇERÇEVEDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE MÜZAKERE EDİLMİŞTİR. ÜLKEDE HÜKÜM SÜREN ÇATIŞMA ORTAMININ, HALKIN MEŞRU TALEP VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA SONA ERDİRİLMESİ VE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINA MATUF ÇABALAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

AYRICA, ÜLKEMİZDE BULUNAN VE SAYILARI YEDİ YÜZ BİNİ AŞAN SURİYELİLERİN DURUMU VE BUNLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALINMIŞTIR.

 

30 Nisan 2014

 

B. SURİYE’DE SÜREGİDEN ÇATIŞMA ORTAMININ ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE, BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA YÖNELİK OLUŞTURDUĞU TEHDİT KAPSAMLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. ÜLKEMİZDE MİSAFİR EDİLEN SURİYELİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DA GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

26 Haziran 2014

 

C. SURİYE’DEKİ ÇATIŞMA ORTAMININ, ÜLKEMİZİN VE BÖLGEMİZİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA YÖNELİK ETKİLERİ, IRAK’TAKİ GELİŞMELERLE DE BAĞLANTILI OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

13 Ağustos 2014

 

C. SURİYE’DE DEVAM EDEN ÇATIŞMA ORTAMININ IRAK’TAKİ OLAYLARLA BAĞLANTILI OLARAK BÖLGEMİZİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA YÖNELİK ETKİLERİ ELE ALINMIŞTIR.

 

30 Ekim 2014

 

B. SURİYE’DE DÖRDÜNCÜ YILINI TAMAMLAMAK ÜZERE OLAN ÇATIŞMA ORTAMININ ÜLKEMİZİN VE BÖLGEMİZİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA YÖNELİK YANSIMALARI, BU KONUDAKİ BÖLGESEL VE ULUSLARARASI YAŞANAN SON GELİŞMELERİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE MÜZAKERE EDİLMİŞTİR.

C.  IRAK VE SURİYE’DE IŞİD VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTÜLERİYLE MÜCADELE, ÜLKEMİZİN BU MÜCADELEDE ULUSLARARASI KOALİSYON İÇİNDEKİ KONUMU, TÜRKİYE’YE MÜZAHİR GRUPLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE, ILIMLI MUHALİFLERİN DURUMU VE YERİNDEN EDİLEN KİŞİLERE YÖNELİK İNSANİ YARDIMLARIMIZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. AYRICA, IRAK’TAKİ SİYASİ SÜREÇTE SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ, İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEKİ İRADE TEYİT EDİLMİŞTİR.

 

30 Aralık 2014

 

2. SURİYE’DE DEVAM EDEN İHTİLAF VE ÇATIŞMA ORTAMININ, ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA YÖNELİK OLUŞTURDUĞU RİSK VE TEHDİTLER, ILIMLI MUHALİFLERİN DURUMU, YERİNDEN EDİLEN KİŞİLERE YÖNELİK İNSANİ YARDIMLARIMIZ, ULUSLARARASI GELİŞMELERLE BİRLİKTE KAPSAMLI OLARAK ELE ALINMIŞTIR.

 

26 Şubat 2015

 

SURİYE’DE ORTAYA ÇIKAN GÜVENLİK SORUNLARI VE ASKERÎ ZARURETLER NEDENİYLE 22 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE İCRA EDİLEN ŞAH FIRAT OPERASYONU GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. OPERASYONU BAŞARIYLA İCRA EDEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE TAKDİR VE TEBRİKLER İFADE EDİLMİŞTİR.

 

2. SURİYE’DE BEŞİNCİ YILINA GİRMEKTE OLAN ÇATIŞMANIN MEVCUT DİNAMİKLERİ, DEAŞ DAHİL SURİYE KAYNAKLI RİSK VE TEHDİTLERİN ÜLKEMİZİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA ETKİLERİ, ULUSLARARASI TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ATTIĞIMIZ ADIMLAR, SURİYE BAĞLAMINDA ULUSLARARASI ALANDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER, ÜLKEMİZDEKİ SIĞINMACILARIN DURUMU VE YARDIMLARIMIZ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

 

29 Nisan 2015

 

2. SURİYE VE IRAK’TAKİ MEVCUT DURUM İLE BU ÜLKELERDEN KAYNAKLI TEHDİTLERİN ÜLKEMİZİN VE BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA ETKİLERİ AYRINTILI ŞEKİLDE ELE ALINMIŞTIR.

 

29 Haziran 2015

 

2. GÜNEY KOMŞULARIMIZDAN SURİYE’DE CEREYAN EDEN HADİSELER ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLMİŞ, MUHTEMEL TEHDİTLER ELE ALINMIŞ, SINIRLARIMIZDA ALINAN İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.

 

BÖLGEDE YAŞAYAN SİVİL HALKI HEDEF ALAN TERÖR SALDIRILARI İLE BÖLGENİN DEMOGRAFİK YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEMLERDEN DUYULAN ENDİŞE DİLE GETİRİLMİŞTİR.

 

ULUSLARARASI KAMUOYUNUN BÖLGEDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE KARŞI SÜRDÜRDÜĞÜ DUYARSIZ TUTUMUNA DİKKAT ÇEKİLEREK, ÜLKEMİZE SIĞINAN İNSANLARIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN BUGÜNE KADAR YAPILAN İNSANİ ÇALIŞMALARIN KARARLILIKLA DEVAM ETTİRİLECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

 

2 Eylül 2015

 

3. SURİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLMİŞ, SINIR GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ; SURİYE’NİN BARIŞ VE HUZUR ORTAMINA KAVUŞMASI HUSUSUNDA, DEAŞ’A KARŞI ULUSLARARASI KOALİSYON GÜÇLERİYLE BİRLİKTE HAREKET DÂHİL, KARARLI İSTEK VE DURUŞUMUZUN SÜRDÜRÜLECEĞİ TEYİT EDİLMİŞTİR.

 

IRAK VE SURİYE’DE KONUMLANAN DEAŞ VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELENİN AYNI KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEĞİ VURGULANMIŞ; SURİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK “TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE” UYGULAMASININ SURİYE HALKININ HAYAT HAKKININ MUHAFAZASINDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAĞI İFADE EDİLMİŞTİR.       

 

AVRUPA ÜLKELERİNİN, TÜRKİYE’NİN YILLARDIR DİRAYETLE YÖNETTİĞİ MÜLTECİ AKININA KARŞI ORTAYA KOYDUĞU KAYGI VERİCİ TUTUM ÜZÜNTÜYLE KARŞILANMIŞ, BU MESELEYE TEMEL İNSAN HAKLARI KAPSAMINDA YAKLAŞILMASI GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

21 Ekim 2015

 

3. SURİYE’DE YAŞANAN VE ULUSLARARASI NİTELİĞİ GÜN GEÇTİKÇE ARTAN GELİŞMELER ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLMİŞ, GÜNEY SINIRLARIMIZA YAKIN BÖLGELERDE YAŞANAN HAREKETLİLİK, YAPILAN HAVA SAHASI İHLALLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, ELE ALINMIŞ VE SINIR GÜVENLİK TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

RUSYA VE İRAN’IN SURİYE’DEKİ REJİMLE VE BÖLGEDEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ TUTUM VE POLİTİKALARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU VE TERÖRİZMLE MÜCADELE ZİRVESİNDE ELE ALINAN KONULAR HAKKINDA KURUL’A BİLGİ SUNULMUŞTUR. BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE’DEKİ UZANTILARININ DA ULUSLARARASI ALANDA TERÖR ÖRGÜTLERİ KAPSAMINDA TESCİLİNİN GEREKLİLİĞİNİN ALTI ÇİZİLMİŞ, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELENİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEĞİ VURGULANMIŞTIR.

 

4. SURİYE’DE SİVİL HALKA YÖNELİK ŞİDDET VE GÜÇ KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN CAN KAYIPLARININ VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN BİR AN ÖNCE SONA ERDİRİLMESİ GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

 

YURTLARINI TERK ETMEK ZORUNDA KALMIŞ İNSANLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIN, İNSANİ SORUMLULUK BİLİNCİ İÇERİSİNDE DEVAM EDECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR. ULUSLARARASI TOPLUMUN MÜLTECİ SORUNUNA ÇÖZÜM BULMAK AMACIYLA DAHA SOMUT VE GERÇEKÇİ ADIMLAR ATMASI GEREKTİĞİ, BUNUN AVRUPA VE DÜNYA İÇİN DE ÖNEMLİ BİR PROBLEM OLDUĞU DİLE GETİRİLMİŞTİR. KÜLFET PAYLAŞIMININ ADİL VE KAPSAYICI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İHTİYAÇ BULUNDUĞU HUSUSUNUN ALTI ÇİZİLMİŞTİR.

 

18 Aralık 2015

 

2. SURİYE’DE YAŞANAN İHTİLAFA DAİR SON GELİŞMELER VE SURİYE KAYNAKLI TEHDİTLERİN GEREK ÜLKEMİZİN GEREKSE BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA ETKİLERİ, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ALINABİLECEK TEDBİRLER İLE MÜTTEFİKLERİMİZ VE ULUSLARARASI TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİMİZ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

BEŞERÎ DEĞERLERE, BAŞTA İSLAM OLMAK ÜZERE TÜM İNANÇLARA VE İNSANLIĞIN ORTAK MİRASINA KARŞI SUÇ İŞLEYEN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELENİN, BÖLGE ÜLKELERİ VE ULUSLARARASI TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR.

 

3. RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ REJİMLE BİRLİKTE BÖLGEDE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER İLE BU FAALİYETLERİN YOL AÇTIĞI, MÜLTECİ KONUSU DÂHİL, TÜM İNSANİ MESELELER HAKKINDA KURUL BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.

 

RUSYA’NIN ÜLKEMİZİN MEŞRU TUTUMUNA KARŞI GÖSTERDİĞİ KABUL EDİLEMEZ TAVIR DEĞERLENDİRİLMİŞ, BU DURUM KARŞISINDA TÜRKİYE’NİN ALDIĞI VE ALACAĞI TEDBİRLER AYRINTILI OLARAK GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR.

 

4. BAYIRBUCAK BÖLGESİNDE YAŞAYANLAR DÂHİL, TÜRKMENLERİN DURUMU ELE ALINMIŞ, SINIRLARIMIZIN DIŞINDA BULUNAN SOYDAŞ VE AKRABA TOPLULUKLAR İLE ILIMLI MUHALİFLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR KARŞISINDA DUYARSIZ KALINMAYACAĞI İFADE EDİLMİŞTİR.

 

27 Ocak 2016

 

2. SURİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLMİŞ; BU ÜLKEDEN KAYNAKLANAN TEHDİTLERİN, ÜLKEMİZİN VE BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARINA ETKİLERİ İLE SİYASİ ÇÖZÜM KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELER ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.

 

MUHALİF GRUPLARLA BİRLİKTE SURİYE TÜRKMENLERİNE OLAN DESTEĞİMİZİN DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞIMIZ TEYİT EDİLMİŞTİR.

 

MÜLTECİ KONUSU BAŞTA OLMAK ÜZERE, SINIR GÜVENLİĞİMİZİ ETKİLEYEBİLECEK HUSUSLAR ELE ALINMIŞ, SON GÜNLERDE SINIRLARIMIZA YAKIN BÖLGELERDE MEYDANA GELEN HADİSELERİN TEKERRÜRÜNE MANİ OLMAK MAKSADIYLA, ALINAN VE ALINABİLECEK İLAVE TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLMİŞTİR.

 

SURİYE’NİN GELECEĞİNİN İNŞASINDA NE MEVCUT REJİMİN, NE DEAŞ, NE DE PYD-YPG BAŞTA OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YER ALMAMASI GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

 

3. RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ REJİMLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER HAKKINDA KURUL’A BİLGİ VERİLMİŞTİR.

 

BÖLGEDE İSTİKRARIN TESİS EDİLMESİNDE, MÜTTEFİKLERİMİZ VE ULUSLARARASI TOPLUMLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMEKTE OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.

 

24 Mart 2016

 

4. SURİYE MÜZAKERELERİNDE TERÖRİST GRUPLARIN DİKKATE ALINMAMASI GEREKTİĞİ VE MEŞRUİYETİ OLMAYAN YAPILARIN TEK TARAFLI TASARRUFLARININ HİÇBİR GEÇERLİLİĞİNİN OLAMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ KARARLILIĞIMIZIN ALTI ÇİZİLMİŞTİR.

 

AYRICA, MÜLTECİ VE GÖÇ MESELESİNİN SURİYE İÇİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI MAKSADIYLA ÜLKEMİZCE GÜNDEME GETİRİLEN, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DE SİYASİ DESTEĞİNİ HAİZ ÖNERİLERİN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.

 

5. NATO’NUN, EGE DENİZİ’NDE İNSAN KAÇAKÇILIĞININ ENGELLENMESİNE YÖNELİK TÜRKİYE TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLERE VERDİĞİ DESTEK MEMNUNİYETLE KARŞILANMIŞTIR.

 

6. RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ REJİMLE BİRLİKTE YÜRÜTTÜĞÜ ASKERÎ VE SİYASİ FAALİYETLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN DURUM MÜZAKERE EDİLMİŞ; BÖLGEDE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ULUSLARARASI TOPLUMUN DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.

 

TÜRKİYE’NİN, ÇÖZÜM İÇİN ISRARLA ÖNERDİĞİ TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ GÜVENLİ BÖLGE VE UÇUŞA YASAK BÖLGE UYGULAMASININ HAYATA GEÇİRİLMESİNİN NE KADAR HAKLI VE ÖNEMLİ BİR TEKLİF OLDUĞUNUN, SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE OYNAYACAĞI ROLÜN, YAŞANAN HADİSELER NETİCESİNDE BİR KEZ DAHA ANLAŞILDIĞI İFADE EDİLMİŞTİR.

 

26 Mayıs 2016

 

SURİYE’DE HALEN DEVAM EDEN İÇ SAVAŞIN, ÜLKEMİZDEKİ TERÖR OLAYLARINA ZEMİN HAZIRLADIĞI; AYNI ZAMANDA TÜM DÜNYAYA YÖNELEN TEHDİDİN DE ALT YAPISINI OLUŞTURDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ULUSLARARASI TOPLUMUN DAHA DUYARLI OLMASI GEREKTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

 

Bütün bu duyurularda görüldüğü gibi Suriyeli sığınmacılar meselesi, Milli Güvenlik Kurulu’nda etraflıca görüşülmüş; konu, milli güvenliğimize etkisi yönüyle de değerlendirilerek Bakanlar Kuruluna görüş bildirilmiştir. Böylece Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar, Bakanlar Kuruluna taşınmış; hükümetlerin konuya ilişkin politikaları, bu temelde şekillendirilmiştir. Dolayısıyla on yıldan beri şu veya bu vesileyle ülkemizin gündeminde yer alan Suriyeli sığınmacılara ilişkin politikalar askerî ve sivil aktörlerin müzakereleriyle şekillenmiştir.

 

Hangi kavramla ifade edilirse edilsin, göçmen/ sığınmacı/ mülteci ve hangi ülkeden gelirse gelsin, sayıları her geçen gün artan bu geniş kitle, sadece milli güvenlik boyutuyla değil; pek çok açıdan etraflı olarak değerlendirilmesi gereken çok boyutlu bir meseledir. Bu nedenle konunun hukukî, insanî ve vicdanî bir temelde ele alınması, sosyolojik ve psikolojik sonuçlarının da sağduyuyla ve dikkatle değerlendirilmesi gerekir.

 

11 Ağustos 2021’de Ankara’nın Altındağ ilçesinde ortaya çıkan vahim tablo, konuya seyirci kalınamayacağını, bir an önce etkili çözümlerin üretilmesi gerektiğini göstermektedir.

İLGİLİ YAZILAR

Sitemizde mevzuata uygun biçimde çerez kullanılmaktadır. Bilgi için tıklayınız.